USTALENIE STAŁEGO MIEJSCA POBYTU DZIECKA/ KONTAKTY Z DZIECKIEM

Sprawy z omawianej w niniejszym dziale kategorii cechuje wyjątkowa specyfika. Przedmiotem postępowań z zakresu spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi pozostaje problematyka o najwyższej dla każdego rodzica doniosłości. 

Praktyka życiowa pokazuje, iż rodzice, którzy z różnych względów nie pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą osiągnąć porozumienia co do kwestii dotyczących małoletnich dzieci.                          W sytuacjach, w których mamy do czynienia z brakiem zgody rodziców co do kwestii takich jak miejsce stałego pobytu dziecka lub zakres kontaktów dziecka  z rodzicem, każdorazowo wymagana jest interwencja Sądu rodzinnego.

W praktyce spotka się  różne stany faktyczne związane z brakiem zgody rodziców co do wyżej wskazanych kwestii. Częstokroć  rodzice pozostają w głębokim konflikcie osobistym, który przekłada się na swoistą “walkę o dzieci”. Niejednokrotnie rodzic, u którego dziecko stale przebywa uniemożliwia bądź utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców. Czasem bywa tak, iż rodzic, u którego dziecko nie przebywa na stałe, z różnych względów dochodzi do wniosku, iż lepsza dla dobra dziecka będzie zmiana tego stanu i ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka przy nim. W skrajnych zaś wypadkach mamy do czynienia z samowolnym “porwaniem” dziecka przez jednego z rodziców i wywiezienie go za granicę lub w inne trudne do ustalenia miejsce. W takich wypadkach ważna a czasem niezbędna pozostaje pomoc nie tylko dobrego prawnika lecz także odpowiednich organów lub specjalistów innych dziedzin.

Dotychczasowa praktyka Kancelarii Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego pokazuje, iż w większości spraw istnieje rozwiązanie, które pozostanie satysfakcjonujące dla Klienta Kancelarii a także takie, które pozostaje zgodne z szeroko pojętym dobrem dziecka.  

Rolą adwokata w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi częstokroć pozostaje dostrzeżenie tego gdzie w istocie tkwi problem braku zgody pomiędzy rodzicami co do spraw związanych w ich wspólnymi małoletnimi dziećmi/dzieckiem. Dopiero bowiem precyzyjne ustalenie genezy oraz istoty problemu pozwala na ustalenie oraz skuteczną realizację taktyki procesowej zmierzającej do zabezpieczenia interesu Klienta i dobra jego dzieci.

Niejednokrotnie już z pierwszej relacji przybyłego do Kancelarii rodzica, wynika iż celem skutecznego poprowadzenia sprawy niezbędna pozostaje diametralna zmiana w zakresie dotychczasowych poczynań zdruzgotanej matki lub rozgoryczonego ojca. Nie da się bowiem zaprzeczyć temu, iż w walce o dzieci, emocje sięgają przysłowiowego zenitu.

Dotychczasowa praktyka Kancelarii pokazuje, iż niezwykle istotnym elementem skutecznego poprowadzenia sprawy z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi jest chłodna i pozbawiona emocji ocena stanu faktycznego. Dopiero w następnej kolejności znaczenia nabiera zastosowanie odpowiednich środków procesowych, zmierzających do rezultatu najlepszego z punktu widzenia dziecka i interesu Klienta Kancelarii.

Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego dysponuje doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednim zapleczem zarówno personalnym jak i technicznym, niezbędnym do należytego zabezpieczenia interesów swojego Klienta w postępowaniu z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W sprawach z zakresu spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi  Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego gwarantuje:

  • Ustalenie najodpowiedniejszych i najbliższych życzeniom Klienta celów postępowania sądowego oraz ustalenie taktyki procesowej prowadzącej wprost do ich pełnej realizacji;
  • w przypadku problemów z prawidłową realizacją już wydanego rozstrzygnięcia co do ustalenia miejsca pobytu lub kontaktów z dzieckiem, zapewnienie Klientowi prawidłowe wykonywanie wydanego uprzednio orzeczenia lub zawartej ugody;
  • Zabezpieczenie interesu Klienta i dobra dzieci   na czas trwania postępowania;
  • Dopilnowanie aby kończące postępowanie w sprawie  orzeczenie sądowe zostało wprowadzone w życie i realizowane zgodnie z jego treścią;
  • Dopilnowanie aby w razie potrzeby i tylko za zgodą Klienta zasięgnąć pomocy specjalistów z dziedzin takich jak detektywistyka lub psychologia.