PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków wymagają doskonałej znajomości przepisów z zakresu wielu dziedzin prawa. Nie można zapominać, iż na sprawiedliwy podział majątku wspólnego składa się często szereg okoliczności wykraczających poza problematykę prawa rodzinnego. W zawiłościach związanych z problematyka podziału majątku występują często zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa nieruchomości, prawa budowlanego, gospodarczego a nawet handlowego. Niedostrzegalny na pierwszy rzut oka szczegół z zakresu faktycznych okoliczności, związanych z dotychczasowymi stosunkami majątkowymi stron potrafi zaważyć na wyniku całego postępowania. W sprawie o podział majątku jednym z najistotniejszych zagadnień jest prawidłowe ustalenie składu mającego ulec podziałowi majątku. Niejednokrotnie już na tym etapie pojawiają się poważne wątpliwości. Powierzchownie oczywisty składnik majątku wspólnego w postaci nieruchomości, z różnych względów może okazać się składnikiem należącym wyłącznie do majątku osobistego jednego z małżonków a tym samym zostać wyłączonym z podziału.

Poważne wątpliwości pojawić się mogą na tle sposobu w jaki ma zostać podzielony wspólny majątek a także na tle wartości poszczególnych składników majątkowych. Nieoceniona często bywa pomoc specjalistów z zakresu nauk wykraczających poza wiedzę prawniczą takich jak rzeczoznawcy majątkowi czy też specjaliści z zakresu bankowości.

W sprawach o podział majątku należy przeanalizować kwestie ewentualnych rozliczeń pomiędzy małżonkami z tytułu nakładów poczynionych przez jednego z małżonków, z majątku osobistego na majątek wspólny. Wszechstronnej analizy maga także ewentualna kwestia nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich. Powyższe często prowadzi do zupełnie odmiennych wniosków aniżeli te, które widoczne są na przysłowiowy “pierwszy rzut oka”. Strona, której wydawało się, iż będzie zobowiązana do poczynienia wysokich spłat na rzecz obecnego lub byłego małżonka, postępowanie kończy zachowując nie tylko z cały majątek a także ze stwierdzoną tytułem wykonawczym wierzytelnością wobec przeciwnika.

Rolą dobrego adwokata w sprawie o podział majątku pozostaje baczne zaznajomienie się z przedstawionym przez Klienta stanem faktycznym, niezwykle szczegółowa analiza przedstawionych dokumentów oraz wysunięcie odpowiednich wniosków procesowych, ukierunkowanych na jak najlepsze zabezpieczenie interesów swojego Klienta. Pominięcie drobnego szczegółu prowadzić może do nieodwracalnych skutków. Pamiętać bowiem należy, iż niektóre wzajemne roszczenia związane z ustaniem małżeńskiej wspólności majątkowej dochodzone mogą być wyłącznie w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Nieskorzystanie ze środków dostępnych w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości dochodzenia swych roszczeń w jakimkolwiek innym postępowaniu sądowym.

Niejednokrotnie trudnym bywa także ustalenie dochodów i źródeł utrzymania strony przeciwnej oraz ustalenie aktualnego stanu majątku wspólnego małżonków (np. posiadane przez strony aktywa nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego). W tym zakresie pomocni mogą być specjaliści z zakresu detektywistyki, którzy skutecznie  pomogą zlokalizować ukrywane środki i inne przedmioty przedstawiające znaczną wartość majątkową.

W ramach postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewkiego podejmuje następujące czynności:

  • Prowadzenie pozasądowych negocjacji dotyczących korzystnego dla  Klienta podziału majątku
  • W przypadku braku możliwości ugodowego załatwienia sprawy, sporządzenie i złożenie wniosku o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności lub sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego o treści najlepiej odpowiadającej najlepszemu zabezpieczeniu interesowi Klienta;
  • Składanie wszelkich wniosków i twierdzeń ukierunkowanych na zabezpieczenie interesów Klienta w toku sprawy;
  • zaskarżanie wszelkich niekorzystnych dla Klienta orzeczeń i decyzji w toku sprawy;
  • Konsultacje ze specjalistami z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, a w razie konieczności – na szczególne żądanie Klienta zakresu detektywistyki.