OJCOSTWO/MACIEŻYŃSTWO

Niejednokrotnie zdarza się, iż ojcostwo dziecka nie zostało w żaden sposób stwierdzone. Tak najczęściej bywa w przypadku ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. W przypadku, gdy nie nastąpiło uznanie dziecka pozamałżeńskiego, należy zainicjować postępowanie Sądowe zmierzające do ustalenia ojcostwa mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka. Wiedzieć należy, iż postępowania z zakresu ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa cechuje znaczny stopień rygoryzmu. Po upływie określonych prawem terminów następuje bezpowrotna utrata zaprzeczenia ojcostwa mężczyzny, który na przykład dziecko uznał nie będąc jego ojcem. Znacznym stopniem rygoryzmu cechuje się przede wszystkim postępowanie zmierzające do zaprzeczenia ojcostwa dziecka małżeńskiego. Praktyka zna przypadki, w których domniemany ojciec będący mężem matki dowiaduje się, iż w rzeczywistości nie jest on ojcem dziecka. Wiedzieć trzeba, iż w wypadku takim reakcja nastąpić musi w określonym prawie terminie. Po upływie terminu przewidzianego na wszczęcie postępowania zmierzającego do zaprzeczenia ojcostwa, następuje bezpowrotna utrata takiej możliwości.

W praktyce często mamy do czynienia z sytuacjami, w których nastąpiło uznanie dziecka przez ojca niebędącego mężem matki przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Uznanie dziecka powoduje skutki w postaci powstania wszelkich obowiązków rodzicielskich względem uznanej pociechy. W praktyce Kancelarii zetknięto się z przykrymi sytuacjami, w których mężczyzna, który uznał dziecko, po wielu latach dowiedział się, iż w rzeczywistości nie jest jego biologicznym ojcem. W opisanej wyżej sytuacji ważna jest szybka reakcja w postaci zainicjowania procesu mającego na celu ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. I tu mamy do czynienia z terminowym rygoryzmem. Po upływie przewidzianego prawem terminu następuje bezpowrotna utrata możliwości ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa. Skuteczne ustalenie/zaprzeczenie lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ma bardzo daleko idące skutki. Wraz z zaprzeczeniem ojcostwa lub ustaleniem bezskuteczności uznania dziecka wygasają wszelkie obowiązki rodzicielskie wobec dziecka. Przede wszystkim ustaje obowiązek alimentacyjny a także wszelkie atrybuty władzy rodzicielskiej;