MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE

Podstawowym i najczęściej w praktyce spotykanym modelem małżeńskiego ustroju majątkowego jest ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Małżeńska wspólność ustawowa oparta jest na wzajemnym zaufaniu oraz jedności i niepodzielności dorobku obojga małżonków. Niejednokrotnie, w praktyce spotykane są przypadki nadużycia zaufania przez jednego z małżonków. Nadużycie o jakim mowa przybrać może różne kształty. Niepewność jednego z małżonków co do poczynań finansowych drugiego małżonka, wynikać może na przykład z charakteru prowadzonej przez niego, ryzykowanej działalności, niedostatecznej wiedzy na temat poczynań majątkowych drugiego małżonka, zatajania przez małżonka źródła i wysokości dochodów, a w skrajnych przypadkach trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków. Pozostając w małżeńskiej wspólności ustawowej należy zdawać sobie sprawę z tego, iż brak wiedzy na temat poczynań finansowych jednego z małżonków może spowodować trudne do odwrócenia skutki. Pewnego dnia, okazać się może, iż wierzyciel jednego z małżonków nabył uprawnienie do zaspakajania swojego interesu ze środków stanowiących majątek wspólny małżonków, z których tylko jeden jest dłużnikiem a środki pieniężne zgromadzone na wspólnym rachunku bankowym zostały zajęte przez komornika.

Aby powyższemu zapobiec i uchronić  dorobek swojego Klienta, Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego doradzi w zakresie niezbędnych do podjęcia czynności a także pomoże przy ich realizacji.

Gama możliwych do podjęcia czynności na całe szczęście jest dość duża. Prawo przewiduje wiele możliwości zabezpieczenia majątkowych interesów małżonków. Prócz podstawowego małżeńskiego ustroju małżeńskiego istnieją przecież jeszcze inne ustroje majątkowe takie jak ustrój rozdzielności majątkowej lub ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Nie ma też przeszkód aby spod reżimu małżeńskiej wspólności majątkowej wyłączyć poszczególne składniki takie jak na przykład wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej lub określone rzeczy ruchome- np. samochód, jak również nieruchomości, np. dom lub mieszkanie. Wyżej opisany zabieg spowoduje, iż dany składnik, który bez podjęcia odpowiednich kroków stanowiłby składnik majątku wspólnego, będzie składnikiem wyłącznie majątku odrębnego jednego z małżonków.

Należy nadmienić, iż w skrajnych wypadkach, np. choroby psychicznej, alkoholizmu, lub innego rodzaju uzależnień, które mogą doprowadzić do utraty majątku, małżonka można pozbawić zarządu majątkiem wspólnym w ogóle.

Ocena tego, które z dostępnych rozwiązań winno być w danej sytuacji wprowadzone, każdorazowo wymaga szczegółowej konsultacji i znajomości dotychczasowych stosunków majątkowych pomiędzy stronami.

W ramach spraw z zakresu małżeńskich ustrojów majątkowych Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego oferuje:

  • doradztwo prawne w zakresie koniecznych do podjęcia czynności mających na celu zmianę dotychczasowych stosunków majątkowych małżonków a także pomoc w toku ich realizacji;
  • wszczynanie w imieniu Klienta wszelkich postępowań sądowych zmierzających do zmiany ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami, takich jak postępowanie o ustanowienie tzw.  ustroju przymusowej rozdzielności majątkowej;
  • doradztwo i pomoc w zakresie czynności niezbędnych do realizacji inwestycji i przedsięwzięć  gospodarczych, przy jednoczesnym kompleksowym zabezpieczeniu majątku wspólnego małżonków.