ALIMENTY

Procesy o alimenty charakteryzuje bardzo duża szczegółowość oraz rygoryzm procesowy. Proces o alimenty może być oparty na żądaniach bardzo różnego rodzaju. Tak oto, żądanie polegać może na zasądzeniu alimentów w określonej wysokości, podwyższeniu alimentów, ich obniżeniu, na ustaleniu nieistnienia obowiązku alimentacyjnego a także wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. W procesie o alimenty należy bardzo dokładnie i wszechstronnie wykazać swoje twierdzenia, albowiem w przeciwnym wypadku zostaną one uznane przez Sąd za nieudowodnione, co wiąże się z przegraniem sprawy w całości lub w określonym zakresie.

W sprawie o alimenty Sąd bada wszelkie okoliczności majątkowe dotyczące osoby zobowiązanej do płacenia alimentów a także okoliczności dotyczące uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Niejednokrotnie okazać się może, iż osoba niegdyś uprawniona do otrzymywania alimentów, utraciła to prawo, za czym należy żądać stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

W sprawach w sprawach o alimenty, w szczególności gdy chodzi o ich podwyższenie lub obniżenie, badane są okoliczności dotyczące wszelkich zmian, jakie zaszły w istotnych z punktu widzenia zakresu obowiązku alimentacyjnego okoliczności faktycznych. Obniżenie zdolności do pracy, nowe zobowiązania, choroba, poważne problemy finansowe i wiele innych przyczyn, może być uzasadnioną przyczyną obniżenia wysokości alimentów okolicznościach faktycznych.

W procesie o alimenty najistotniejsza jest odpowiednia inicjatywa dowodowa, ukierunkowana na wykazanie swoich twierdzeń. Pamiętać trzeba, iż w obecnie obowiązującej procedurze cywilnej istnieje zasada koncentracji materiału dowodowego. Dopuszczalność składania wniosków dowodowych uzależniona jest od stanu sprawy i fazy trwającego procesu. Wiedzieć trzeba, iż spóźnione wnioski dowodowe podlegają pominięciu lub oddaleniu, za czym, aby skutecznie dochodzić swoich żądań, ważna jest znajomość zawiłości procedury postępowania przed Sądem cywilnym. Kancelaria Prawa Rodzinnego Macieja Duszewskiego pomoże skutecznie i szybko zainicjować proces o alimenty lub podjąć obronę oraz pomoc w procesie już trwającym. Kancelaria Prawa Rodzinnego Macieja Duszewskiego pomoże również zabezpieczyć interes Klienta na wszelkich  etapach sprawy – od jej samego początku, przebiegu, aż po pomoc w pełnym wykonaniu zapadłego w sprawie  orzeczenia.